Haber

KOBİ’lere Avrupa Birliği Desteği Ufuk2020 Programı Açıklandı

Ufuk2020

Ülkemizdeki KOBİ’lerin gelişimine katkı sunmak ve küresel entegrasyonlarına yardımcı olmak amacıyla Avrupa Birliği tarafından düzenlenen Çerçeve Programı (AB ÇP) adlı çalışmalar konusunda önemli bir gelişmeyi aktarmak istiyoruz. Avrupa’nın bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının ve uygulama araçlarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Ufuk2020 programı açıklandı. Tüm detaylar ve şartlar hakkında bilgi blog yazımızda.

İlki 1984 yılında başlatılan ve dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programı niteliğine sahip Çerçeve Programlar sekizincisi olan Ufuk2020 Programı (Horizon 2020) 2014-2020 yılları arasında yaklaşık 80 milyar Avro bütçe ile yürütülüyor. Çerçeve Programlar Ufuk2020 Programı kapsamında bireysel araştırmaların yanı sıra enerji, sağlık, ulaşım, gıda, çevre, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanlarda uluslararası işbirliğine dayanan araştırma ve inovasyon faaliyetleri desteklenmekte. Ufuk2020 Programı’ndan üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve diğer kuruluşlar (STK, birlik, dernek vb.) faydalanabiliyor.

Ufuk2020 kapsamında yürütülen “KOBİ’lerde İnovasyon” Programı bir dizi kapasite oluşturma, iletişim geliştirme, işbirliklerini destekleme yoluyla daha verimli bir KOBİ inovasyon ekosisteminin geliştirilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, “KOBİ’lerde İnovasyon” Programı doğru iş stratejisi geliştirme, iş süreçlerini iyileştirme, yeni yetkinlikler ve beceriler kazanma veya diğer kaynaklara ulaşma konularında destek sağlanıyor.

KOBİ inovasyon ekosisteminin dinamizmini ve esnekliğini güçlendirmek için tasarlanan “KOBİ’lerde İnovasyon” Programı çerçevesinde KOBİ’lerin yanı sıra onlara destek sağlayan inovasyon ajansları ve kümelenme kuruluşlarının da dâhil olduğu ekosistem paydaşlarının gelişimi için 2018-2020 yıllarında da sürdürülecek. “KOBİ’lerde İnovasyon” Programı kapsamında yer alan aşağıdaki çağrı başlıkları genel anlamda KOBİ’ler ve ilişkili ekosistem paydaşlarına işbirliği ve akran-öğrenme yoluyla inovasyon kabiliyetleri ve hizmetlerini geliştirmeleri yolunda fırsatlar sağlamak üzere tasarlanmış durumda.

Ufuk2020 “KOBİ’lerde İnovasyon” Programı

Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa’nın bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarının ve uygulama araçlarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Birlik Programı’dır. İlki 1984 yılında başlatılan ve dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programı niteliğine sahip Çerçeve Programlar sekizincisi olan Ufuk2020 Programı (Horizon 2020) 2014- 2020 yılları arasında yaklaşık 80 Milyar Avro bütçe ile yürütülmektedir. Çerçeve Programlar Ufuk2020 Programı kapsamında bireysel araştırmaların yanı sıra enerji, sağlık, ulaşım, gıda, çevre, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanlarda uluslararası işbirliğine dayanan araştırma ve inovasyon faaliyetleri desteklenmektedir. Ufuk2020 Programı’ndan üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve diğer kuruluşlar (STK, birlik, dernek vb.) faydalanabilmektedir.

Ufuk2020 kapsamında yürütülen “KOBİ’lerde İnovasyon” Programı bir dizi kapasite oluşturma, iletişim geliştirme, işbirliklerini destekleme yoluyla daha verimli bir KOBİ inovasyon ekosisteminin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, “KOBİ’lerde İnovasyon” Programı doğru iş stratejisi geliştirme, iş süreçlerini iyileştirme, yeni yetkinlikler ve beceriler kazanma veya diğer kaynaklara ulaşma konularında destek sağlamaktadır. KOBİ inovasyon ekosisteminin dinamizmini ve esnekliğini güçlendirmek için tasarlanan “KOBİ’lerde İnovasyon” Programı çerçevesinde KOBİ’lerin yanı sıra onlara destek sağlayan inovasyon ajansları ve kümelenme kuruluşlarının da dâhil olduğu ekosistem paydaşlarının gelişimi için 2018-2020 yıllarında da sürdürülecektir.

“KOBİ’lerde İnovasyon” Programı kapsamında yer alan aşağıdaki çağrı başlıkları genel anlamda KOBİ’ler ve ilişkili ekosistem paydaşlarına işbirliği ve akran-öğrenme yoluyla inovasyon kabiliyetleri ve hizmetlerini geliştirmeleri yolunda fırsatlar sağlamak üzere tasarlanmıştır.

1. Yeni Sanayi Değer Zincirleri Geliştirmek İçin Küme Projeleri

Çağrı Kodu

INNOSUP-01-2018-2020

Kavramsal Çerçeve ve Gerekçe

AB, bir sanayi üssü olarak yeniden yapılanması için farklı yeterliliklerin ve inovatif çözümlerin birleştirilmesini gerektiren uzun vâdeli uluslararası rekabetçi mal ve hizmetlerin geliştirilmesine odaklanmalıdır. Yeni sanayi değer zincirlerinin geliştirilmesi ve farklı sektörlerde ortak girişimler oluşturulması için büyük işletmeler ve özellikle KOBİ’ler dâhil olmak üzere farklı inovasyon aktörlerinin işbirliği ve entegrasyonu gerekmektedir. Bu programın amacı küme kuruluşları aracılığıyla farklı sektörlerdeki KOBİ’leri bir araya getirip disiplinlerarası inovasyon fikirlerini ortaya çıkararak AB çapında sektörler arası yeni sanayi değer zincirleri geliştirmektir.

Hedefler

 • AB endüstrisinin inovasyon alanında yetkinlikler ve çözümler üretmesini sağlamak
 • Uzun vâdeli uluslararası rekabetçi mal ve hizmetler geliştirmek
 • Farklı sektörlerdeki aktörler arasında işbirliği ve entegrasyon sağlamak

Beklenen Etkiler

 • Endüstri değer zincirleri oluşturarak AB Üye Ülkeleri ve Asosiye Ülkelerdeki sanayi liderliğinin güçlendirilmesini sağlamak
 • Küresel ölçekte rekabetçi yeni sanayi değer zincirlerinin yaratılmasını teşvik etmek
 • Kısa vâdede, KOBİ’lerin inovasyon performansına ve kaynak verimliliğine katkı sağlamak
 • Farklı sektörlerden ve ülkelerden inovasyon aktörleri aracılığıyla KOBİ’lere yönelik işbirliği alanları yaratmak

Çağrı Bütçesi

22,85 Milyon Avro (Her bir proje üst limiti: 2,5-5 Milyon Avro)

Çağrı Açılış Tarihi

6 Kasım 2018

Son Başvuru Tarihi

Birinci Aşama: 3 Nisan 2019 İkinci Aşama: 12 Eylül 2019

Başarı Hikâyesi

Projenin amacı Avrupa’da gelişen bir endüstri olan kişiselleştirilmiş tıp sektöründeki rekabeti artırmak ve sektörün inovasyon potansiyelini artırmaktır. Değer zincirindeki mevcut sorunları çözmek için Avusturya, Almanya ve Norveç’te biyofarmösatik ve bilişim kümeleri bir konsorsiyum oluşturmuş, biyofarmösatik sektöründeki engellere bilişim sektöründen inovatif çözümler geliştirmişlerdir.

Faydalı Bağlantılar

Avrupa’daki Kümelenme Örgütlerinin bilgisine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: https://www.clustercollaboration.eu/

2. Avrupa KOBİ İnovasyon Ortağı

Çağrı Kodu

INNOSUP-02-2019-2020

Kavramsal Çerçeve ve Gerekçe

İnovasyon süreçlerini etkin bir şekilde yönetme becerisi yoksunluğu, KOBİ’lerdeki inovasyon kapasitesinin gelişmesi için büyük bir engel olarak tanımlanmıştır. KOBİ’ler, kendilerini yenileyip inovasyon fikirleri ortaya koymak ve alanlarında uzman yüksek nitelikli iş gücüne ulaşmak konularında dezavantajlıdır. Bu programın amacı KOBİ’lere inovasyon konusunda yetkinlik kazandırmak, aynı zamanda Marie Skłodowska Curie dolaşım şartıyla uyumlu (MSCA) deneyimli araştırmacılara alanlarında istihdam sağlamaktır.

Hedefler

 • İşletmenin inovasyon fikrini projeye dönüştürmesini sağlamak/uzun vâdede işletmeye inovasyon projesi yapma becerisi kazandırmak
 • İnovasyon ortağının akademik yetkinliğini ekonomik katma değere dönüştürerek istihdamını sürdürmek

Beklenen Etkiler

 • KOBİ’lerin inovasyon projeleri geliştirme yetkinliğini artırmak
 • Deneyimli araştırmacılara uzmanlık alanlarında istihdam sağlanarak kariyer fırsatları sunmak

Çağrı Bütçesi

4 Milyon Avro

Çağrı Açılış Tarihi

16 Ekim 2018

Son Başvuru Tarihi

17 Ocak 2019

Başarı Hikâyesi

İşe alınan yüksek nitelikli inovasyon ortağı şirketin radikal ürün inovasyonunun multimedya içerik yönetimini yapmaktadır. İş piyasasında ihtiyaç duyulan web yazılım geliştirme alanında profesyonel ilerlemeyi sağlamak için inovasyon ortağına, ek bilgi verilmektedir. İnovasyon ortağının, uzmanlığının yanında ticarî inovasyon yönetimi ve iş döngüleri hakkında bilgiler edinmesi hem kendisi hem de KOBİ için fayda sağlayacaktır.

Faydalı Bağlantı

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuni ties/h2020/topics/innosup-02-2019-2020.html

3. KOBİ’ler için İş Yeri İnovasyonu

Çağrı Kodu

INNOSUP-04-2019

Kavramsal Çerçeve ve Gerekçe

İşyeri inovasyonu, iş yapısı ve organizasyonu, çalışan bağlılığı ve insan kaynakları yönetimi, iç süreç ve karar verme, organizasyonel strateji ve yöntemlerin geliştirilmesi ve planlanması, müşteri ve tedarikçilerle ilişkileri, çalışma ortamının kendisi ile ilgili teknolojik olmayan inovasyonlardır. İşyeri inovasyonları, çalışanlar için motivasyon sağlamakta ve çalışma koşullarını iyileştirmekte, bu da işgücü verimliliğinin artmasına, firmanın inovasyon kabiliyetinin ve ticarî rekabet gücünün artmasına yol açmaktadır. Ayrıca, teknolojik olmayan inovasyonlar, teknolojik olanların başarılı bir şekilde uygulanmasının ayrılmaz bir parçasıdır. Programın amacı KOBİ’lere yönelik destek sağlayan kuruluşların işyeri inovasyonu konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmayan KOBİ’lere teşvikler sağlamasıdır.

Hedefler

 • Pilot programlar oluşturmak için inovasyon destek kurumlarını bir araya getiren bölgeler arası ağlar oluşturmak
 • Oluşturulan pilot programları seçilen KOBİ’lerde test etmek
 • Avrupa çapında KOBİ’ler tarafından işyeri inovasyonunun gerçekleştirilmesini destekleyen yeni, bağlam temelli, uzun vâdeli mekanizmalar oluşturulmasına yardımcı olmak

Beklenen Etkiler

 • KOBİ’lerin işyerinde inovasyon yapmasını kolaylaştıracak/teşvik edecek mekanizmaları oluşturmak
 • Bağlam temelli işyeri inovasyon formlarını oluşturmak
 • Daha yetenekli işgücü ve daha esnek şirketler oluşturulmasına zemin hazırlamak
 • KOBİ’lerde yeni teknolojilerin kullanımı için çerçeve koşulları iyileştirmek

Çağrı Bütçesi

1,5 Milyon Avro (Her bir proje üst limiti: 300.000 Avro)

Çağrı Açılış Tarihi

16 Ekim 2018

Son Başvuru Tarihi

17 Ocak 2019

Faydalı Bağlantı

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuni ties/h2020/topics/innosup-04-2019.html

4. İnovasyon Ajansları için Akran Eğitimi

Çağrı Kodu

INNOSUP-05-2018-2020

Kavramsal Çerçeve ve Gerekçe

KOBİ’ler için inovasyon destek programlarını tasarlayan ve uygulayan bölgesel ve ulusal kurumlar KOBİ inovasyonu için önemli aracılardır. İnovasyon destek programlarını yöneten bu kurumlar, desteklenen KOBİ’lerin ekonomik etkilerini büyük ölçüde etkiler. Bu programın amacı KOBİ’lere daha iyi inovasyon desteklerinin oluşturulması için ulusal/bölgesel inovasyon ajansları arasında iyi uygulama örnekleri paylaşımının, inovasyon konusunda yeni konuların ve yaklaşımların geliştirildiği ve paylaşıldığı akran öğreniminin teşvik edilmesidir.

Hedefler

 • KOBİ’lere destek sağlayan kurumların iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını sağlamak
 • Kurumların yeni geliştirdiği becerilerinin uygulanmasını teşvik etmek
 • KOBİ’lere daha iyi inovasyon desteği sağlamak için yeni konuların ve yaklaşımların farklı yöntemlerle incelenmesine ve geliştirilmesine önayak olmak

Beklenen Etkiler

 • Akran öğrenim aktivitelerine katılan inovasyon kurumlarının sayısının önemli ölçüde artırmak
 • İlgili kurumların (KOBİ’lere inovasyon desteği sunmak üzere) akranlı öğrenme faaliyetleri yoluyla, yeni konuları ve yaklaşımları araştırmak ve geliştirmek
 • İnovasyon ajanslarında kalite yönetiminin daha geniş kullanımı ile desteğin faydasını ve verimliliğini artırmak

Çağrı Bütçesi

50.000 Avro (Her bir proje bütçesi: 15.000 Avro)

Çağrı Açılış Tarihi

7 Kasım 2017

Son Başvuru Tarihi

18 Ekim 2018 13 Mart 2019 16 Ekim 2019

Başarı Hikâyesi

ESSI: https://cordis.europa.eu/project/rcn/212449_en.html
İtalya, Türkiye, Finlandiya, İspanya’da KOBİ’lere destek programları sağlayarak sosyal inovasyon politikaları uygulamakla görevli dört Bölgesel Kalkınma Ajansı (ERVET, ADA, KAINUUN ETU, IVACE), akran-öğrenimi yoluyla bilgilerini artırmak, deneyimlerini paylaşmak ve bölgesel ekonominin gelişmesini engelleyen zorluklara ortak çözümler bulmak istemektedir. Böylece inovatif ve rekabetçi girişimleri desteklemek amacıyla bölgesel ekonomiye önemli katkı sağlayan yeni yaklaşımlar ve politikalar geliştireceklerdir.

Faydalı Bağlantı

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuni ties/h2020/topics/innosup-05-2018-2020.html

5. İleri Teknolojilerde Avrupa Açık İnovasyon Ağı

Çağrı Kodu

INNOSUP-07-2019

Kavramsal Çerçeve ve Gerekçe

“Açık İnovasyon”, şirketlerin dışsal fikirlerden/teknolojilerden (Outside-In) faydalanabildiği ve inovasyonla ilgili finansal riskleri azaltmak için dışsal fikirleri/teknolojileri firma içinde (Inside-Out) değerlendirerek hızla rekabet avantajı elde ettiğini varsayan bir paradigmadır. Açık İnovasyon sâyesinde şirketin ağ bağlantıları gelişir, iş birliği olanakları artar ve elde ettiği bu işbirliği ve değer zinciri ile Ar-Ge ve inovasyonunu hızlandırabilir. Teknoloji merkezleri (TGB’ler) gibi inovasyon aracıları, büyük firmaları, ihtiyaçlarına ve sorunlarına cevap verebilecek inovatif KOBİ’lerle eşleştirip yeni ürünler/hizmetler yaratılmasına ön ayak olabilir. Bu programın amacı KOBİ’lerin Açık İnovasyon farkındalığını artırmak; böylece onları büyük şirketlerle eşleştirerek endüstriyel problemlere inovatif çözümler getirebilmelerini teşvik etmektir.

Hedefler

 • Teknoloji merkezlerine, firmaların ürettiği teknolojiyi laboratuvardan pazara taşıması konusunda yardımcı olmak
 • Avrupa Açık İnovasyon Ağı kurarak, sektördeki büyük firmaların inovasyon ihtiyaçlarına yönelik en doğru KOBİ’yi eşleştirmek
 • Avrupa Açık İnovasyon Ağı’na katılacak Teknoloji Merkezlerinin kapasite ve kriterlerini belirleyerek, ağı Avrupa geneline yaymak

Beklenen Etkiler

 • İnovatif KOBİ’ler ve (büyük, çok uluslu) firmalar arasındaki işbirliği projelerini artırmak
 • İnovatif KOBİ’ler ile firmalar arasında inovasyon çözümleri geliştirmek üzere Avrupa düzeyinde etkin eşleştirmeyi sağlayan sürdürülebilir ağ kurmak
 • İnovatif KOBİ’lerin tanınırlığında ve satışlarında artış sağlamak
 • İleri teknolojili inovatif çözüm sitemleri yaratmak

Çağrı Bütçesi

1,5 Milyon Avro (Tek bir projenin desteklenmesi hedeflenmektedir.)

Çağrı Açılış Tarihi

5 Şubat 2019

Son Başvuru Tarihi

1 Ağustos 2019

Faydalı Bağlantı

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunit ies/h2020/topics/innosup-07-2019.html

Telif Hakkı | Kullanım Koşulları | Gizlilik | Kişisel Veriler
Logo Blog’daki güncel yayınların her hafta posta kutunuza gelmesi için bültenimize abone olabilirsiniz.
 1. Genel: Bu siteyi kullanıyor olmanız, gizlilik ve güvenlik koşullarını ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.
 2. Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının Takibi/Değişiklik: Logo (“Site Sahibi”), herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Site Sahibinin gizlilik koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, gizlilik ve güvenlik koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir. Bu siteyi yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, gizlilik ve güvenlik koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.
 3. Açık Sistem: Kullanıcılar; (Kullanıcı tabiri, varsa üyeler dahil, web sitesine giren herkesi ifade eden genel bir tanım olarak kullanılmıştır.) internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin 3. şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Site Sahibi, güvenlik ve kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 4. Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı tarafından Site’ye yerleştirilen, iletilen veya Site aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten ve kişisel bilgiden (her türlü yazı, doküman, müzik, ilan, reklâm, iletilen görüş ve düşünceler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ses veya yazı veya hareketli/hareketsiz görüntü içeren her türlü içerik) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Site’ye ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. Site Sahibi’nin, Kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği veya mevzuata aykırı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 5. Kullanıcı Adı ve Şifre: Site Sahibi bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. Kullanıcı adı ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan kullanıcı sorumludur. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz 3. şahısların eline geçmesi ya da üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal site ve/veya Site Sahibine haber verilir.
 6. Bilgilerin Korunması: Site Sahibi, web sitesindeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Sitede kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.
 7. Üçüncü Kişilere Ait Siteler: Bu sitede, Site Sahibinin işletmediği veya işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir/link/bilgi verilebilir. Site Sahibinin erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Sorumluluk 3. kişilere ait sitelerde yazılı koşulara tabidir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu sitelerde yer alan güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden veya bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Site Sahibi sorumlu tutulamaz.
 8. Site Yardımcı Programları: Kullanıcının sitenin bazı bölümlerinden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu bölümlerden yararlanıldığı takdirde, yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, site veritabanına kaydedilebilir. Keza bölümlerden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanabilir, bunlar vasıtasıyla kullanıcıya bazı bilgiler gönderebiliriz.
 9. Kişisel verilerinizle ilgili olarak verdiğiniz izin, size hizmet vermek;  hizmetlerimizin, üyelerin, üçüncü şahısların tanıtım faaliyetleri; hukuki gereklilikler vb. hallerde kullanma iznini de içermektedir.

1. www.logo.com.tr: Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ne (“Logo”) ait Logo’ya ait kurumsal bilgilerin sunulduğu bir web sitesidir (“Site”). Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Siteye girmeniz Logo ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşullara bağlıdır.

2.Genel Kullanım Koşulları: Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu Site ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

i.Bu siteye girmeniz, siteyi kullanmanız kullanım politikasını, koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz.

ii.Üye olmanız ya da açık kabul beyanınız gerektiği durumda “kabul ve onay” adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

iii.Kullanım koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Bununla birlikte, kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından bu siteyi kullanmayınız.

3.Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik:

Logo tarafından kullanıcılara (Kullanıcı tabiri, üyelik dahil siteye giren herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır.) mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için site devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan bilgilerde ve içerikte değişiklik meydana gelebilecektir.

Logo herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin kullanma koşullarında değişiklik yapma ya da yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler sitede sunulacak ve yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

4.Site ve İçeriğin Kullanımı:

i.Sitede yer alan; Logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin (“Site İçeriği”) bir kısmı doğrudan Logo tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir.

ii.Logo başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymak kullanıcıların yükümlülüğündedir.

iii.Sitede yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım amaçlıdır. Logo ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve hizmet koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

iv.Site bakımından yaşla ilgili yasal kısıtlamalar olabilir. Kullanıcıların bu kısıtlamalara riayet etmesi gerekmektedir.

v.Kullanıcıların, aksi Logo tarafından öngörülmedikçe, site sayfalarını ya da site içeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.

vi.Logo, site ve site içeriğini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, siteyi reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan siteyle ilgili olması zorunlu değildir. Logo reklamlara ilişkin uygulama ve tarifelerini dilediği şekilde ve zamanda önceden haber vermeksizin değiştirebilir.

vii.Site içeriğinden yararlanan kullanıcıların bu site aracılığıyla elde edeceği içeriğe bağlı riski üzerine aldığı kabul edilir.viii.Kullanım koşullarını kabul ederek siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız. Kullanıcı kaynağı ne olursa olsun sitede yer alan site içeriğine veya site üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları münhasıran kullanıcının kendisine aittir. Logo bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

ix. Logo, site üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Logo, site üzerinden erişilen kaynaklarda yer alan her türlü, görüş, bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerlerin doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Site üzerinden erişilen kaynaklardaki hata ve eksikliklerden, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, gecikme, eksiklik, yanlışlık veya veri yayınının durdurulmasından, erişilen bilgilerin kullanılması sonucunda uğranılabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Logo sorumlu tutulamaz. Logo önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın söz konusu veri akışını durdurabilir, iptal edebilir, bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

5. Kullanıcı İçeriği

i.Kullanıcı tarafından Site’ye gönderilen veya ifşa edilen, girilen her türlü bilgi, yazılı metin, görüş, görsel, fotoğraf, link ve benzeri içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Logo ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) münhasıran kullanıcıya aittir. Logo’nun, bu yönde bir yükümlülüğü olmaksızın, kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, gönderilen Kullanıcı İçeriğini, ön elemeye tutma, inceleme, tamamen veya kısmen kapsamdan, yayından kaldırma ya da bu içeriğe erişimi engelleme hakkı saklıdır.

ii.Kullanıcı, ekleyeceği Kullanıcı İçeriği üzerinden kazanç temin etmeyeceğini ve ticari faaliyetlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

iii.Kullanıcılar tarafından Site’ye gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da Site aracılığıyla üçüncü şahıslara iletilen her türlü Kullanıcı İçeriğinin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içerik oluşturup hesabına eklediğinde bu içeriğin “hukuki bir ayıp” içermediği ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

iv.Kullanıcı, Site’ye yüklemiş veya herhangi bir yolla paylaşmış olduğu Kullanıcı İçeriği’nin Logo’nun belirleyeceği tanıtım, logo veya benzeri içeriği ihtiva edecek/bulunduracak şekilde ve hak sahipliğine veya ifşa edene dair herhangi bir açıklama ya da işaret taşımaksızın Logo ve/veya diğer kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini; üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini veya başka web sitelerine yüklenebileceğini, link verilebileceğini; üçüncü şahıslar tarafından üyelik şartı olmadan görüntülenebileceğini kabul etmiştir. Logo, Kullanıcı İçeriğini ticarete konu edebilir, bunlar üzerinde herhangi bir yolla gelir elde edebilir. Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin, Logo tarafından kullanımına koşulsuz izin verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

6.Garanti Olmaması:

Bu site kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.

Logo, bu sitede yer alan işlev ve içeriğin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber sitenin kendisinin ya da 3. şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

Logo, site ve sağlanan içeriğin; tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçları karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. Logo, site veya site İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı üye veya Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.Logo, önceden haber vermeksizin site yayına kısmen veya tamamen son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar.

7.Alt ve Üst Linkler: Bu sitede, Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Logo’nun erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel verilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Logo sorumlu tutulamaz.

8.Üyelik Koşulları: 

 1. Kayıt: Logo bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir.
 2. Üye Adı ve Şifre: Üye’ ye ad ve şifre verilir veya üye tarafından oluşturulur.
 3. Kayıt sırasında girilen, site ve içeriğe yerleştirilen, iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü;  (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisinden üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.  Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması üyenin sorumluluğundadır.
 4. Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Logo bir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Logo'ya da 3. şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren üye sorumludur. 
 5. Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu üyeye aittir.
 6. Üyeler, siteye iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olunduğu kabul ve garanti etmiş sayılır.
 7. Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve Logo’ya haber vermekle yükümlüdür.

9. Ticari İletişim: Üye veya kullanıcılar; Logo veya Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen web sitelerinden, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilebileceğini, ticari nitelikte olsun ya da olmasın her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğini beyan ve kabul etmiştir. Üye, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkına sahiptir. Ret talepleri Logo tarafından en geç 3 iş günü içinde işleme alınır. Ret yolları göndericinin Logo olduğu iletilerde gösterilir.

10.Ziyaret Bilgilerinin Toplanması: Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının Logo’ya izin verdiği anlamına gelir.

11. Kişisel Veriler: Kullanıcıların Site’ye sunduğu/kaydettiği veya Site tarafından bu Kullanım Koşulları’na uygun olarak otomatik olarak ya da çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileri, yürürlükteki hukuka tabi olacaktır. Bu bilgiler Siteye erişimin sağlanması, üye girişi, Site güvenliğinin temin edilmesi, kullanıcı alışkanlık, beğeni ve tercihlerinin analizi, istatistik oluşturulması, iletişim, pazarlama, duyuru yapılması gibi amaçlar veya Üye’nin açık rızasının alındığı sair amaçlarla, mevzuata ve Kişisel Veri Politikası’na uygun olarak kullanılabilir, işlenebilir, saklanabilir, yurt içindeki veya dışındaki üçüncü şahıslarla bu amaçlar doğrultusunda paylaşılabilir ve Logo’nun faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama, bildirim ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabilir. Logo bu kapsamda, site aktivite bilgilerinden, erişim araçları ve browser bilgilerinden de yararlanma hakkına sahiptir.

Kullanıcıların, Site üzerinden diğer üye ve/veya kullanıcıların kişisel verilerini toplaması, kaydetmesi, işlemesi veya Site veri tabanını kullanması, kopyalaması, çoğaltması yasaktır.

Kullanıcılar, Kişisel Veriler ve verilerinin işlenmesine ilişkin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Site’de yayınlanan Aydınlatma Metni ve Kişisel Veri Politikası’ndan ulaşabilirler.

12.Müdahale Yasağı: Sitenin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve dava açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Logo tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir. Bu madde de belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi ve kullanıcıların siteye erişimi sonlandırılır, varsa üyelikleri iptal edilir. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya Logo’ya karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

13.Kullanım Koşullarını İhlal: Logo sitede yer alan “Web Sitesi Kullanım Koşulları’na uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların siteye erişimini askıya alma, sonlandırma, varsa üyeliğini iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. Logo’nun burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, Logo’nun bu Kullanım Koşulları’nda belirtilen veya yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

14.Site Politikaları:

i.Suç Konusu Fiiller: Kullanıcılar, i) gerek uluslar arası alanda gerekse yerel mevzuat kapsamında suç olan ii) Avrupa Birliği’nin ilgili tüzük ve direktiflerine aykırı hiçbir davranışta bulunmamakla yükümlüdürler.

ii.Yasak Davranışlar: Kullanıcılar, site sunucusuna belirli bir zaman diliminde, bir insanın gönderme kapasitesinin üstünde daha çok mesaj gönderen yazılımları çalıştırmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

15.Sona Erme: Kullanıcı, ayrı bir sözleşmede ya da site içeriğinde düzenleme olmadığı sürece, dilediği zamanda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın, Sitenin kullanımına ve varsa üyeliğine son verebilir. Sitede öngörülmesi halinde üyeliğinin sonlandırılmasıyla ilgili adımların takip edilmesi zorunludur. Logo da; (i) kullanıcının burada yazılı ya da Logo tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde, (ii) kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde, (iii) mevzuat veya idari düzenleyici kuruluşların kararları uyarınca (iv) yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak siteye erişim imkânının ortadan kalkması halinde, (v) Logo’nun takdirine bağlı olarak site yayınının askıya alınması, durdurulması, son verilmesi ya da benzeri nedenlerle, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliği iptal edebilir, kullanımı engelleyebilir ya da son verebilir.

16.Kayıtlar: Sitenin kullanımından doğabilecek itilaflarda Logo’nun defter ve iletişim logları dahil her türlü elektronik ve ticari kayıtlarıyla Logo tarafından kullanıcılara yapılan e-posta, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

17.Dil: Web Sitesi, “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik ve Güvenlik Koşulları”nın Türkçe ve yabancı dildeki versiyonları arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde, Türkçe versiyon geçerli kabul edilir.

18.Tebligat Sözleşmesi: Logo tarafından, kullanıcıların, site’de yer alan iletişim bilgilerine yapılacak e-posta veya faks tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

19.Uygulanacak Hükümler: Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Siteye Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Kullanıcılar da, Site’nin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

20.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

21.Bilgi ve İletişim: www.Logo.com.tr web sitesinin kullanım koşullarına ilişkin sorularınız için [email protected] adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Yukarı