Genel

Kobiler İçin Bütçe Yönetimini Sağlamanın En Etkili Yolları

Bir işletme kuruluş aşamasından başlamak üzere ortaya koyduğu hedefi gerçekleştirmek için çalışmalarını belirli bir program içerisinde yürütür. Hedefe ulaşma noktasındaki en önemli araçlardan birisi de planlı bir işletme elde etmek ve iyi bir bütçe süreci sağlamaktır. Özellikle finansal plan hazırlığı aşamasında her işletme yer aldığı sektörde üstünlüklerini, eksikliklerini, fırsatlarını ve karşılarında bulunan tehditleri hesaba katarak plan hazırlar.

Küçük ve orta boy işletmeler olarak adlandırılan KOBİ’ler için de işletmenin modern parçalarından birini bütçe planlama oluşturur. Çünkü planlama, yani bütçe çalışmaları işletmenin gelecekteki hedeflerini ortaya çıkarır. Özellikle uzun dönemli planlamalar dışında kısa süreli finansal planlar açısından da bütçe en önemli konuyu oluşturur.

Bütçe kurumsal kültürün en önemli parçalarından birini oluşturmakla birlikte bir işletmenin hedeflerine ulaşmasında en önemli yönetim araçlarından birini de sağlamaktadır. Bu bağlamda öncelikle bütçenin açıklanması gerekir. Bütçe; bir işletmenin bir yıl periyodunda gerçekleştirmek istediği her faaliyeti ve hedefi rakamlar ve tablolar şeklinde bir çerçeveye dönüştürmesi yani sistemli bir hale getirmesidir.

Tanım bağlamında işletmelerde bütçe yönetimi gerçekleştirilirken, öncelikle genel bütçe veya ana bütçe göz önüne alınır. Genel bütçe, işletmenin temel hedeflerine çeşitli fonksiyonları da dahil ederek bütçeleri bir araya getirir. Bu nedenle tüm bütçe kısımlarının üstünde yer alması ile birlikte ana bütçe, üst bütçe olarak da adlandırılabilir.

Bu çerçevede bütçe, bir KOBİ için iyi bir şekilde yönetilmelidir. Bu noktada da yönetimin doğruluğu ve güveni için önemli ve etkili yollar bulunmaktadır. Örnek olarak verilerin her zaman doğru olmasına dikkat etmek, kontrol mekanizmasını çok güçlü bir konuma ulaştırmak, disipline önem vermek gibi adımlar bulunur. Özellikle bütçe içerisinde sonuca ulaşmanın tüm yolları göz önünden geçirilirken, zaman ve maliyet tasarruflarına da dikkat etmek gerekir.

Güçlü Kontrol Mekanizması Kurun

Aslında KOBİ’lerde, büyük boyutlu işletmeler ve dev şirketlere göre bütçe hazırlamak daha zor bir süreçtir. Çünkü bu tür işletmelerde yönetim planlaması ve farklı kademelerde bulunan kişi sayısı daha azdır ve işletmeler genellikle belirli bir grup sayesinde yönetilerek, bütçe gibi çalışmalar gerçekleştirilir.

Öncelikli olarak KOBİ’ler için de bütçe hazırlama süreci incelenmelidir. Hazırlık süreci içerisinde öncelikle genel bir mali yıl göz önüne alınır ve bütçeleme kavramı kullanılarak çalışmalara başlanır. Bütçe kavramının açıklaması dışında bütçeleme kavramı da ayrı bir şekilde açıklanmalıdır. Bu bağlamda bütçeleme, bir işletmenin sürmekte olan faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin sağladığı finansal etkileri tasarlar.

Bir sonraki adımda ise bütçenin nasıl yapılacağı ele alınabilir. Öncelikle tüm iş süreçleri gözden geçirilir ve detaylı bir şekilde planlama sağlanır. Bütçe için yönetim planı hazırlandıktan sonra kurallar belirlenir. Tüm varsayımlar mantıklı açıklamalara dayandırıldıktan sonra bir takvim oluşturulur. Sonrasında takvime tam bir uyum sağlanarak, departmanlardan görüşler alınır ve katılım sağlayan bir bütçe hazırlanır.

Departmanlar kendilerine ait başarıları, ihtiyaç ve gereksinimlerini ortaya koyduktan sonra hedefler ulaşılabilir ve ideal ölçüde belirlenmelidir. Özellikle geçmiş yıllarda bulunan veriler mutlaka göz önüne alınarak, amaçlar herkes tarafından bilinen ve gündemde bulunacak şekilde tespit edilir. Bu sayede güçlü bir kontrol mekanizması sağlamak yani bütçe yönetimi için etkili bir sonuç elde etmek vasıtası ile dönem sonunda sapmalar gerçekleşse dahi daha başarılı bir sonuç elde edilebilir.

Hazırlanan bütçe programının doğru bir şekilde kontrol mekanizması ile her zaman gözden geçirilmesi yani bütçe kontrolü gerçekleştirilmesi sayesinde de hazırlanan planlama sorunsuz bir şekilde iletilebilir. Karşılaşılan sorunlar ve sapmalar önceden hesaplanmış olduğunda, çözümler çok daha kolay şekilde elde edilebilir.

Doğru hazırlanmış bir bütçe, işletme için öncelikli olarak kontrol mekanizmasının da güçlü çalışmasına yardımcı olur. Genellikle KOBİ tarzı işletmelerde yakın akrabalar veya aile üyeleri ilgilenen kişi konumunda bulunduğu için bu kişinin kontrolü düzenli ve eksiksiz şekilde sağlaması gerekir. Bu sayede

 • Etkin bir kaynak kullanımı,
 • Verimlilik,
 • Daha fazla kar elde edilmesi,
 • Daha iyi bir zamanlama
 • Hedeflerden sapma oranlarının azalması gibi avantajlar elde edilebilir.

Verilerin Doğruluğundan Emin Olun

‘KOBİ’lerde bütçe yönetimi nasıl yapılır?’ sorusunda belirtildiği üzere öncelikle bir planlama hazırlanır, takvim oluşturulur ve hedefler belirlenir. Belirlenen bu planlama içerisinde her noktayı oluşturan parçalar veriler olarak adlandırılır. Yani daha önceden belirlenmiş rakamlar, daha önceki yıllarda elde edilmiş sonuçlar, likidite, grafikler, sağlanan kar oranı, verimlilik ve memnuniyet oranları gibi her nokta veri olarak bütçe içerisinde yer alır.

Sayılan her veri bütçe içerisinde kullanılmadan önce doğru olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Çünkü örnek olarak üretim raporları göz önünde bulundurulduğunda, bir önceki sene bütçe içerisinde bulunan bir hedef yıl sonunda yanlış işlenmiş olabilir ve bir sonraki yıl için yanlış bir veri oluşturabilir. Bu yanlış veri önümüzdeki yıl içerisinde hazırlanacak bütçe için de yanlış sonuçların ve sapmaların ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Bütçe bir gelecek planlaması sağlamakla birlikte yapılacak bir ön tahmin dışında hesaplanmış ve kontrol edilmiş veriler sayesinde elde edilir. Çünkü bu veriler işletme için geliştirilen kurumsal kaynak planlaması yani ERP yazılımları sayesinde elde edilir. Verilerin doğruluğunda sıkıntılar yaşanmaması için de bütçe yönetimi programı bu yazılımların önemli alt bölümlerinden birinin sağlamaktadır.

Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılımları sayesinde bütçe idaresinde önemli istatistik veriler ve daha net bilgiler elde edilebilir. Bir bütçe dönemi boyunca;

 • Yapılan her faaliyet,
 • Alınan her rakam,
 • Yapılan her harcama,
 • Elde edilen her kar bütçede işlenmelidir.

Bu sayede bir sonraki yıl için çok rahat doğru ve sağlıklı veriler elde edilebilir. Ayrıca bu sayede yeni yıl bütçe programı içerisinde de bir önceki sene yapılan yanlışlar ve sapmalar göz önüne alınarak önlemler sağlanabilir.

Disiplin ve Tutarlılığı Koruyun

Her KOBİ öncelikli olarak kurumsallaşma hedefine sahip olmakla birlikte bütçe çalışmalarını gerçekleştirirken de bazen önemli prensipleri göz önünde bulundurmayabilir. Bu durumda değerler korunmadan, disiplin ve tutarlılık olmadan bir bütçe hazırlanabilir. Çünkü öncelikle tutarlılık, hazırlanan bütçe için en önemli noktalardan birisidir. Yani bir işletmenin asla ulaşamayacağı bir hedef ortaya koyması, tutarlılık mantığının dışarısında bir ayrıntı oluşturur.

Bir KOBİ tutarlılık bağlamında, bir sonraki yıl daha fazla üretim gerçekleştirmeyi ve hizmet vermeyi ön planda tutabilir. Bu bağlamda da tutarlılık ile hazırlanmış bir bütçe içerisinde en önemli ve en avantajlı noktayı bütçe dengesi oluşturur. Bu bağlamda dengeyi korumak için en önemli ayrıntılardan birini disiplinli bir şekilde yönetim sağlamak oluşturacaktır. Çünkü başarılı bir bütçe için yönetim her zaman destek vermeli, personel plan içerisinde bulunarak, her kademe disiplin içerisinde çalışmalıdır.

Genel çerçeveye bakıldığında, bütçe hazırlanması için öncelikle muhasebe yöneticileri, farklı departmanlar ile disiplin içerisinde bulunarak çalışma gerçekleştirmelidir. Revize edilen yani disiplin içerisinde tutarlı rakamları her zaman göz önünde bulunduran bir bütçe ortaya çıkarılmalıdır. Maliyetler doğru şekilde hesaplanmalı ve organizasyon şeması her zaman iletişim ile birlikte kopuk bir sistemin oluşmasını engellenmelidir.

Zamandan Tasarruf ve Maliyet Bilinci

Temel olarak diğer bir noktada ‘Bütçe yönetimi nedir?’ sorusu; kullanılan insan kaynakları yönetimi, malzeme yönetimi, müşteri yönetimi ile birlikte kurumsal kaynak planlama (ERP) zaman ve maliyet kavramlarını da içerir. Çünkü ERP ve maliyet kavramları, bir işletmenin daha fazla başarı elde etmesi, iyi bir şekilde verim ve  hizmet sunması için oldukça önemlidir.

İlk aşamada KOBİ işletmeleri, zaman tasarrufu gerçekleştirerek daha fazla çalışma zamanı oluşturabilir. Personelin daha verimli ve sağlıklı olmasına yardımcı olur, müşteriler için daha fazla süreç oluşturur. Böylece karlılık sağlayabilir. Yani zamanın tasarruf edilmesi ile çok uzun zamanlarda çok az çalışmak yerine, daha kısa zamanda daha verimli çalışma sağlayarak faydalı sonuçlar elde edilmesi planlanır.

Maliyet bilinci ise bütçenin içerisindeki en önemli noktalardan birini oluşturmak ile birlikte başarıya ulaşmak için yine önemli bir ayrıntı sağlar. Her işletme içerisinde etkin bir maliyet hesaplama sistemi bulunmalıdır. Bu sayede maliyetlerin daha önceki bütçe programlarına göre daha düşük olması ile daha gerçekçi ve başarıya ulaşması mümkün olan hedefler elde edilebilir.

Bütçede bulunan;

 • Yanlış planlamalar,
 • Disiplinsizlik,
 • Yanlış veriler,
 • Kötü kontrol gibi durumlar zaman ve maliyet açısından dezavantajlar ortaya çıkabilir.

Bu dezavantajlar nedeniyle bütçede bazı hatalar işletmenin daha büyük maliyetlere katlanmasına neden olabilir. Daha fazla zaman ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu nedenle de zaman tasarrufu ve maliyet bilinci geliştirmek açısından mutlaka kaynaklar etkin kullanılmalı ve koordinasyon sağlanmalıdır.

Genel kapsamda KOBİ’ler için anlamlı, tutarlı, pratik ve uygulanabilir bir bütçe elde etme pratik hatalardan kaçınmak için önemlidir. Bu nedenle muhasebe personellerinden başlamak üzere her departman bütçe planı içerisinde bulunurken, benzer bir dil kullanmalı ve anlaşma oluşturmalıdır. Bu sayede teknik imkanlar anlamında ERP kullanımı ve bütçe programı kullanımı olsa dahi yine de profesyonellik en önemli noktalardan birisidir.

Telif Hakkı | Kullanım Koşulları | Gizlilik | Kişisel Veriler
Logo Blog’daki güncel yayınların her hafta posta kutunuza gelmesi için bültenimize abone olabilirsiniz.
 1. Genel: Bu siteyi kullanıyor olmanız, gizlilik ve güvenlik koşullarını ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.
 2. Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının Takibi/Değişiklik: Logo (“Site Sahibi”), herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Site Sahibinin gizlilik koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, gizlilik ve güvenlik koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir. Bu siteyi yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, gizlilik ve güvenlik koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.
 3. Açık Sistem: Kullanıcılar; (Kullanıcı tabiri, varsa üyeler dahil, web sitesine giren herkesi ifade eden genel bir tanım olarak kullanılmıştır.) internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin 3. şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Site Sahibi, güvenlik ve kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 4. Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı tarafından Site’ye yerleştirilen, iletilen veya Site aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten ve kişisel bilgiden (her türlü yazı, doküman, müzik, ilan, reklâm, iletilen görüş ve düşünceler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ses veya yazı veya hareketli/hareketsiz görüntü içeren her türlü içerik) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Site’ye ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. Site Sahibi’nin, Kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği veya mevzuata aykırı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 5. Kullanıcı Adı ve Şifre: Site Sahibi bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. Kullanıcı adı ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan kullanıcı sorumludur. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz 3. şahısların eline geçmesi ya da üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal site ve/veya Site Sahibine haber verilir.
 6. Bilgilerin Korunması: Site Sahibi, web sitesindeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Sitede kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.
 7. Üçüncü Kişilere Ait Siteler: Bu sitede, Site Sahibinin işletmediği veya işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir/link/bilgi verilebilir. Site Sahibinin erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Sorumluluk 3. kişilere ait sitelerde yazılı koşulara tabidir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu sitelerde yer alan güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden veya bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Site Sahibi sorumlu tutulamaz.
 8. Site Yardımcı Programları: Kullanıcının sitenin bazı bölümlerinden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu bölümlerden yararlanıldığı takdirde, yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, site veritabanına kaydedilebilir. Keza bölümlerden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanabilir, bunlar vasıtasıyla kullanıcıya bazı bilgiler gönderebiliriz.
 9. Kişisel verilerinizle ilgili olarak verdiğiniz izin, size hizmet vermek;  hizmetlerimizin, üyelerin, üçüncü şahısların tanıtım faaliyetleri; hukuki gereklilikler vb. hallerde kullanma iznini de içermektedir.

1. www.logo.com.tr: Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ne (“Logo”) ait Logo’ya ait kurumsal bilgilerin sunulduğu bir web sitesidir (“Site”). Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Siteye girmeniz Logo ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşullara bağlıdır.

2.Genel Kullanım Koşulları: Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu Site ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

i.Bu siteye girmeniz, siteyi kullanmanız kullanım politikasını, koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz.

ii.Üye olmanız ya da açık kabul beyanınız gerektiği durumda “kabul ve onay” adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

iii.Kullanım koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Bununla birlikte, kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından bu siteyi kullanmayınız.

3.Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik:

Logo tarafından kullanıcılara (Kullanıcı tabiri, üyelik dahil siteye giren herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır.) mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için site devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan bilgilerde ve içerikte değişiklik meydana gelebilecektir.

Logo herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin kullanma koşullarında değişiklik yapma ya da yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler sitede sunulacak ve yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

4.Site ve İçeriğin Kullanımı:

i.Sitede yer alan; Logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin (“Site İçeriği”) bir kısmı doğrudan Logo tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir.

ii.Logo başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymak kullanıcıların yükümlülüğündedir.

iii.Sitede yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım amaçlıdır. Logo ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve hizmet koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

iv.Site bakımından yaşla ilgili yasal kısıtlamalar olabilir. Kullanıcıların bu kısıtlamalara riayet etmesi gerekmektedir.

v.Kullanıcıların, aksi Logo tarafından öngörülmedikçe, site sayfalarını ya da site içeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.

vi.Logo, site ve site içeriğini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, siteyi reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan siteyle ilgili olması zorunlu değildir. Logo reklamlara ilişkin uygulama ve tarifelerini dilediği şekilde ve zamanda önceden haber vermeksizin değiştirebilir.

vii.Site içeriğinden yararlanan kullanıcıların bu site aracılığıyla elde edeceği içeriğe bağlı riski üzerine aldığı kabul edilir.viii.Kullanım koşullarını kabul ederek siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız. Kullanıcı kaynağı ne olursa olsun sitede yer alan site içeriğine veya site üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları münhasıran kullanıcının kendisine aittir. Logo bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

ix. Logo, site üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Logo, site üzerinden erişilen kaynaklarda yer alan her türlü, görüş, bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerlerin doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Site üzerinden erişilen kaynaklardaki hata ve eksikliklerden, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, gecikme, eksiklik, yanlışlık veya veri yayınının durdurulmasından, erişilen bilgilerin kullanılması sonucunda uğranılabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Logo sorumlu tutulamaz. Logo önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın söz konusu veri akışını durdurabilir, iptal edebilir, bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

5. Kullanıcı İçeriği

i.Kullanıcı tarafından Site’ye gönderilen veya ifşa edilen, girilen her türlü bilgi, yazılı metin, görüş, görsel, fotoğraf, link ve benzeri içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Logo ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) münhasıran kullanıcıya aittir. Logo’nun, bu yönde bir yükümlülüğü olmaksızın, kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, gönderilen Kullanıcı İçeriğini, ön elemeye tutma, inceleme, tamamen veya kısmen kapsamdan, yayından kaldırma ya da bu içeriğe erişimi engelleme hakkı saklıdır.

ii.Kullanıcı, ekleyeceği Kullanıcı İçeriği üzerinden kazanç temin etmeyeceğini ve ticari faaliyetlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

iii.Kullanıcılar tarafından Site’ye gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da Site aracılığıyla üçüncü şahıslara iletilen her türlü Kullanıcı İçeriğinin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içerik oluşturup hesabına eklediğinde bu içeriğin “hukuki bir ayıp” içermediği ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

iv.Kullanıcı, Site’ye yüklemiş veya herhangi bir yolla paylaşmış olduğu Kullanıcı İçeriği’nin Logo’nun belirleyeceği tanıtım, logo veya benzeri içeriği ihtiva edecek/bulunduracak şekilde ve hak sahipliğine veya ifşa edene dair herhangi bir açıklama ya da işaret taşımaksızın Logo ve/veya diğer kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini; üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini veya başka web sitelerine yüklenebileceğini, link verilebileceğini; üçüncü şahıslar tarafından üyelik şartı olmadan görüntülenebileceğini kabul etmiştir. Logo, Kullanıcı İçeriğini ticarete konu edebilir, bunlar üzerinde herhangi bir yolla gelir elde edebilir. Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin, Logo tarafından kullanımına koşulsuz izin verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

6.Garanti Olmaması:

Bu site kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.

Logo, bu sitede yer alan işlev ve içeriğin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber sitenin kendisinin ya da 3. şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

Logo, site ve sağlanan içeriğin; tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçları karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. Logo, site veya site İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı üye veya Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.Logo, önceden haber vermeksizin site yayına kısmen veya tamamen son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar.

7.Alt ve Üst Linkler: Bu sitede, Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Logo’nun erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel verilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Logo sorumlu tutulamaz.

8.Üyelik Koşulları: 

 1. Kayıt: Logo bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir.
 2. Üye Adı ve Şifre: Üye’ ye ad ve şifre verilir veya üye tarafından oluşturulur.
 3. Kayıt sırasında girilen, site ve içeriğe yerleştirilen, iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü;  (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisinden üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.  Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması üyenin sorumluluğundadır.
 4. Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Logo bir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Logo'ya da 3. şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren üye sorumludur. 
 5. Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu üyeye aittir.
 6. Üyeler, siteye iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olunduğu kabul ve garanti etmiş sayılır.
 7. Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve Logo’ya haber vermekle yükümlüdür.

9. Ticari İletişim: Üye veya kullanıcılar; Logo veya Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen web sitelerinden, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilebileceğini, ticari nitelikte olsun ya da olmasın her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğini beyan ve kabul etmiştir. Üye, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkına sahiptir. Ret talepleri Logo tarafından en geç 3 iş günü içinde işleme alınır. Ret yolları göndericinin Logo olduğu iletilerde gösterilir.

10.Ziyaret Bilgilerinin Toplanması: Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının Logo’ya izin verdiği anlamına gelir.

11. Kişisel Veriler: Kullanıcıların Site’ye sunduğu/kaydettiği veya Site tarafından bu Kullanım Koşulları’na uygun olarak otomatik olarak ya da çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileri, yürürlükteki hukuka tabi olacaktır. Bu bilgiler Siteye erişimin sağlanması, üye girişi, Site güvenliğinin temin edilmesi, kullanıcı alışkanlık, beğeni ve tercihlerinin analizi, istatistik oluşturulması, iletişim, pazarlama, duyuru yapılması gibi amaçlar veya Üye’nin açık rızasının alındığı sair amaçlarla, mevzuata ve Kişisel Veri Politikası’na uygun olarak kullanılabilir, işlenebilir, saklanabilir, yurt içindeki veya dışındaki üçüncü şahıslarla bu amaçlar doğrultusunda paylaşılabilir ve Logo’nun faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama, bildirim ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabilir. Logo bu kapsamda, site aktivite bilgilerinden, erişim araçları ve browser bilgilerinden de yararlanma hakkına sahiptir.

Kullanıcıların, Site üzerinden diğer üye ve/veya kullanıcıların kişisel verilerini toplaması, kaydetmesi, işlemesi veya Site veri tabanını kullanması, kopyalaması, çoğaltması yasaktır.

Kullanıcılar, Kişisel Veriler ve verilerinin işlenmesine ilişkin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Site’de yayınlanan Aydınlatma Metni ve Kişisel Veri Politikası’ndan ulaşabilirler.

12.Müdahale Yasağı: Sitenin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve dava açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Logo tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir. Bu madde de belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi ve kullanıcıların siteye erişimi sonlandırılır, varsa üyelikleri iptal edilir. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya Logo’ya karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

13.Kullanım Koşullarını İhlal: Logo sitede yer alan “Web Sitesi Kullanım Koşulları’na uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların siteye erişimini askıya alma, sonlandırma, varsa üyeliğini iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. Logo’nun burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, Logo’nun bu Kullanım Koşulları’nda belirtilen veya yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

14.Site Politikaları:

i.Suç Konusu Fiiller: Kullanıcılar, i) gerek uluslar arası alanda gerekse yerel mevzuat kapsamında suç olan ii) Avrupa Birliği’nin ilgili tüzük ve direktiflerine aykırı hiçbir davranışta bulunmamakla yükümlüdürler.

ii.Yasak Davranışlar: Kullanıcılar, site sunucusuna belirli bir zaman diliminde, bir insanın gönderme kapasitesinin üstünde daha çok mesaj gönderen yazılımları çalıştırmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

15.Sona Erme: Kullanıcı, ayrı bir sözleşmede ya da site içeriğinde düzenleme olmadığı sürece, dilediği zamanda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın, Sitenin kullanımına ve varsa üyeliğine son verebilir. Sitede öngörülmesi halinde üyeliğinin sonlandırılmasıyla ilgili adımların takip edilmesi zorunludur. Logo da; (i) kullanıcının burada yazılı ya da Logo tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde, (ii) kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde, (iii) mevzuat veya idari düzenleyici kuruluşların kararları uyarınca (iv) yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak siteye erişim imkânının ortadan kalkması halinde, (v) Logo’nun takdirine bağlı olarak site yayınının askıya alınması, durdurulması, son verilmesi ya da benzeri nedenlerle, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliği iptal edebilir, kullanımı engelleyebilir ya da son verebilir.

16.Kayıtlar: Sitenin kullanımından doğabilecek itilaflarda Logo’nun defter ve iletişim logları dahil her türlü elektronik ve ticari kayıtlarıyla Logo tarafından kullanıcılara yapılan e-posta, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

17.Dil: Web Sitesi, “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik ve Güvenlik Koşulları”nın Türkçe ve yabancı dildeki versiyonları arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde, Türkçe versiyon geçerli kabul edilir.

18.Tebligat Sözleşmesi: Logo tarafından, kullanıcıların, site’de yer alan iletişim bilgilerine yapılacak e-posta veya faks tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

19.Uygulanacak Hükümler: Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Siteye Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Kullanıcılar da, Site’nin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

20.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

21.Bilgi ve İletişim: www.Logo.com.tr web sitesinin kullanım koşullarına ilişkin sorularınız için [email protected] adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Yukarı