Kredi Paketi
Muhasebe

Herkes için Vergi Terimleri Sözlüğü

Vergi sözlüğü, her mükellefin elinin altında bulunması gereken bir kaynak. Şahıslar ve şirketler için büyük önem taşıyan vergi, özellikle Farsça ve Arapça kökenli kelimelerden oluşan pek çok terim içeriyor. İşiniz doğrudan vergiyle ilgili olmasa da, bazı vergi terimlerine zaman zaman ihtiyaç duyabilirsiniz veya bazılarını biliyor olmanız gerekebilir. Bu sayfamızda paylaştığımız Vergi Sözlüğü ile ihtiyaç duyacağınız hemen hemen tüm vergi terimlerine tek noktada ulaşmanız mümkün olacak.

A

Adat: Faiz formülündeki anapara miktarı ile gün sayısının çarpımından elde edilen rakamdır.

Ahkam: Hüküm, hükümler, kanunlar.

Aidiyet: Bağlılık, bir yere ait olma.

Akar: Para getiren mülk, ev, işyeri vb.

Akim: Bitirilemeyen, sonuçsuz.

Aleyh: Aleyhinde, onun hakkında, onun üzerine.

Amade: Hazırlanmış, hazır durumda, hazır.

Amme: Kamu, devlet. Herkese ait olan, genel olan.

Amme Borçlusu: Amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan hakikî ve hükmi şahıslar ve bunların kanuni temsilci veya mirasçıları ve vergi mükellefleri, vergi sorumlusu, kefil ve yabancı şahıs ve kurumlar temsilcileridir.

Amortisman: İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle VUK 269’uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yok edilmesidir.

Arama: İhbar veya yapılan incelemeler dolayısıyla, bir mükellefin vergi kaçırdığına delalet eden emareler bulunursa, bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunların üzerinde arama yapılabilir. Arama neticesinde alınan defter ve vesikalar üzerindeki incelemeler en geç üç ay içinde bitirilerek sahibine bir tutanakla geri verilir.

Arızi: Geçici, devamlı olmayan.

Arızi Kazanç: Devamlı bir faaliyet çerçevesi içinde olmayan muamelelerden doğan kazançlardır.

Ariyet: Bir malın geri alınmak üzere, karşılıksız olarak bir başkasının kullanımına bırakılmasıdır.

Asgari: En az, en küçük, daha küçük.

Atfen: Birisinin adına, birisine yükleyerek.

Atıl: Boş, boşta, işlemez durumda.

Atura: Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

Aza: Üye, bir kuruluşa dahil olan, ait olan kimse.

Azami: En fazla, en çok, en son kapasite.

 

B

Bakiye: Artık, artan, kalan, geri kalan şey.

Banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV): Banka ve sigorta şirketlerinin Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar üzerinden hesapladıkları vergidir.

Bedel: Bir şeyin karşılığı, bir şeyin yerine verilen ve verildiği şeyin yerini tutan.

Beyan: Mükellef ya da vergi sorumlusunun vergi kanunlarına göre hesaplayıp tespit ettiği vergi matrahını, bağlı bulunduğu vergi dairesine bir beyanname ile bildirmesidir.

Beyan: İzah, açıklama, anlatma, açık söyleme, bildirme.

Bilanço: Envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifli ve karşılıklı olarak değerleri itibariyle tertiplenmiş hulasasıdır. Aktif ve pasif olmak üzere iki tabloyu ihtiva eder.

Bilinen adres: Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adresler, adres değişikliğinde bildirilen adresler, işi bırakmada bildirilen adresler, vergi beyannamelerinde bildirilen adresler, yoklama fişinde tespit edilen adresler, vergi mahkemesinde dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında gösterilen adresler, yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen adresler, bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir varakalarında tespit edilen adresler VUK’a göre bilinen adreslerdir.

Bina: Yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsi bina sayılır. Yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina sayılmaz.

Bitim işleri defteri: Birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, cilalama gibi ücretle yapılan bitim işleriyle uğraşanların, imalat defteri yerine, tuttukları defterdir. Bu deftere müşterilerden alınan ve işlendikten sonra geri verilen emtianın cinsi ve miktarı tarih sırasıyla yazılır.

Borsa Rayici: Menkul kıymetler ile kambiyo ve ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerinin ortalama değeridir.

Butlan: Geçersiz olmak, hükümsüzlük.

 

C

Caiz: Geçerli, olası, mümkün.

Cari: Mevcut, geçerli olan.

Cebren: Zorla, güç kullanarak.

Cebri: Zorlayıcı, isteği dışında yaptırılan.

Ceza ihbarnamesi: Mükellef veya vergi sorumlusuna tebliğ edilen ve kesilen vergi cezaları, olayın izahı ve ilgililerin adı, soyadı, unvanlarını içeren bir belgedir.

Ceza kesme yetkisi: Vergi cezaları olayların ilgili bulunduğu vergi bakımından mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi tarafından kesilir. Damga Resmine ve pul ile alınan diğer vergilere müteallik olaylarda vergi cezasını kesecek vergi dairelerini Maliye Bakanlığı belli eder.

Coberlik: Kendi nam ve hesabına, borsaya kayıtlı olan hisse senedi ve tahvil alım satımı yapmak.

Cüz: Bütünün parçası, bölüm.

 

D

Damga vergisinde sorumluluk: Damga Vergisi ve Damga Resmi uygulamalarında gerek nispi, gerek maktu vergi ve resimlerle ilgili cezadan sorumlu olanlar birden fazla olduğu takdirde, yekdiğerine müracaat hakları mahfuz kalmak üzere, müteselsilen sorumlu tutulurlar.

Dar Mükellef Gerçek Kişi: Türkiye’de yerleşmiş sayılmayan gerçek kişilerdir. Sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler.

Dar Mükellef Kurum: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde sayılı kurumlardan (sermaye şirketleri, kooperatifler gibi) kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayan kurumlardır. Sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler.

Defaten:Tek seferde, bir defada, birden.

Defter ve vesikaları muhafaza: Kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterler ile yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.

Defterikebir: Yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması zorunlu defterlerden biridir.

Değerleme: Vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir. Değersiz Alacak Kazaî bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkân kalmayan alacaklardır.

Delalet: Kılavuzluk, işaret, aracılık.

Dermeyan: Görünürde, ortada olan.

Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler: Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketleri ile kooperatifler dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek veya vakıfların iktisadî işletmeleridir.

Derpiş: Göz önünde bulundurulan, öngörülen.

Deruhde: Üzerine alma, üstlenme.

Diplomat muaflığı: Yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları, Türkiye’de resmi bir göreve memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve karşılıklı olmak şartıyla gelir vergisinden muaftırlar. Bu muaflığın menkul sermaye iradı üzerinden tevkif suretiyle alınan vergiye şümulü yoktur.

Diplomatik istisna (ÖTVK) : Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları tarafından kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi vergiden müstesnadır.

Diplomatik istisnalar (KDVK): Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır.

 

E

Ehliyet: Yeterlik. Bir işin ustası olduğuna dair evrak, belge.

Ehven: Uygun, ucuz, daha iyi olan.

Elektronik ortamda tebliğ: VUK hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Emare: Gösterge, belirti, iz.

Emisyon Primi: Anonim şirketlerin, kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların, itibari değerin üzerinde bir bedelle elden çıkarılması halinde oluşan kazançtır. KVK %/1-ç maddesi uyarınca bu kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır.

Emsal Bedel: Gerçek bedeli olmayan ya da bilinmeyen veya doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir.

Emsallere uygunluk ilkesi: İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder. Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kâğıtlar olarak saklanması zorunludur.

Emtia: Ticari mal, eşya. Envanter Çıkarmak: Bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve mevcutları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmektir.

Envanter Defteri: İşe başlama tarihinde ve müteakiben her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve bilançoların kaydedildiği, Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması zorunlu defterlerden biridir.

Esham: Hisse senetleri

Evsaf: Nitelik, sıfat, betimleyici özellikler.

 

F

Fahiş: Haddinden fazla olan, aşırı.

Fasid: Bozulma, geçersiz.

Fatura: Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

Fevkalade Amortisman: Amortismana tabi olup; yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden; yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale gelen; cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan; menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen “Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri” uygulanır.

Fire: Üretim sürecinde kullanılan hammaddelerin toz ve ufak parçalar şeklinde veya buharlaşma yoluyla fiilen yok olması hali.

Fiyat endeksleri: Malların dönem içindeki veya belli bir zamandaki fiyatlarını 100 olarak alıp, bundan sonraki fiyatları buna oranlayarak diğer senelerdeki değerlerini bulmak yoluyla hesap edilir.

 

G

Gaybubet: Kaybolma, yokluk, göz önünde olmama.

Gayrimenkul: Taşınmaz.

Gayrimenkul sermaye iradı: Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları gibi gayrimenkuller ile arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, alameti farika, marka, ticaret unvanı, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır.

Gelir: Bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Genel Tebliğ: Bakanlıklar tarafından çıkarılan kanunların uygulanmasının kolaylaştırmak üzere çıkarılan idari işlemledir. “Düzenleyici” veya “Açıklayıcı” nitelikte çıkarılabilir. Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girer.

Gıyap: Hazır ve mevcut bulunmama, yokluk, arkasından.

Gider Pusulası: Vergiden muaf esnafa, yaptırılan işler veya onlardan satın alınan emtia için tanzim edilip, esnafa imza ettirilen belgedir. Gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir.

 

H

Haiz: Birşeyi elinde bulundurma, maliki olmak

Halel: Bozma, eksilme.

Harcırah: Ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamı.

Harç: Devlet veya yetkili kıldığı organları tarafından sunulan bir hizmetin karşılığında, bu hizmetlerden yararlananlar tarafından ödenen paralardır.

Hasılat defteri: Yabancı nakliyat kurumları veya bunları Türkiye’de temsil eden şube veya acentaların tutmak zorunda olduğu defterdir. Bu deftere Türkiye’de elde ettikleri hasılatı tarih sırasıyla ve müfredatlı olarak kaydetme zorunlulukları vardır. Bu madde gereğince hasılat defteri tutan yabancı nakliyat kurumları bu işleri için ayrıca muhasebe defteri tutmaya zorunlu değillerdir.

Hatalı tebliğler: Tebliğ olunan vesikalar, esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı hukuki kıymetlerini kaybetmezler; yalnız vergi ihbarı ile ilgili vesikalarda mükellefin adının, verginin nevi veya miktarının, vergi mahkemesinde dava açma süresinin hiç yazılmamış olması veyahut bu vesikaların görevli bir makam tarafından tanzim edilmemiş bulunması vesikayı hükümsüz kılar.

Havi: İçinde bulunduran, kapsayan.

Hesap dönemi: Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12’şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir. Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır.

Hibe: Bağış.

Hibe: Bağışlamak, karşılıksız vermek.

Hilaf: Ters, karşıt, aykırı.

Hitam: Sonuncu, nihai olan.

Hizmet: Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir.

Huzur Hakkı: Aksine esas mukavelede hüküm olmadığı takdirde idare meclisi azalarına her toplantı günü için verilen ücret.

Huzur hakkı: Kenar başlığı “Huzur Hakkı” olan TK m. 333 uyarınca, “Aksine esas mukavelede hüküm olmadığı takdirde, idare meclisi azalarına her toplantı günü için bir ücret verilir. Ücret miktarı esas mukavelede tayin edilmemişse umumi heyetçe tayin olunur.” Bu hak yönetim kurulu üyelerine, ortaklığın karlılığı ya da performanslarından bağımsız, sadece toplantıya katılmaları nedeniyle ödenen bir ücrettir.

Hülasa: Özet, öz, sadeleştirilmiş şekli.

Hüsniyet: İyi niyet, dürüstlük.

 

I

Iskat: Düşürme, silme, hükümsüz kılma.

Ittıla: Bilgi edinme, duyma, öğrenme.

 

İ

İaşe: Beslemek, bakmak, geçimini sağlamak.

İbate: Barındırmak.

İbraz: Senet hamilinin senedi, muhatap ya da borçluya gösterme yoluyla ödenmesini istemesine denir.

İcar: Kiralamak.

İcmal: Özet, kısaltma anlamlarına gelen icmal, günlük işlemlerin türlerine göre ve toplu olarak gösterimi için hazırlanan cetvellerdir.

İdarenin yardımı: Bilumum mülkiye amirleri, emniyet amir ve memurları, belediye başkanları, köy muhtarları ve kamu müesseseleri vergi kanunlarının uygulanmasında uygulama ile ilgili memurlara ve komisyonlara ellerindeki bütün imkânlarla kolaylık göstermeye ve yardımda bulunmaya mecburdurlar.

İfa: Borç ilişkisinin konusu olan edimin borçlu tarafından alacaklıya karşı yerine getirilmesidir.

İflas: Tükenmek. Borçlarını ödeyemeyecek duruma düşmek. Sermayesini batırmak.

İfraz: Bütünü bölme, parçalara ayırma.

İfşa: Açığa çıkarma, yayma.

İhbar: Bildirme, bildirim, haber verme.

İhdas: Ortaya çıkarma, meydana getirme.

İhlal: Yasa ve düzene uymama.

İhmal: Gereken ilgiyi göstermeme, önem vermeme.

İhtiyat: Gereğinden fazla olup saklanan şey, yedek.

İkmal: Tamamlama, sonlandırma.

İkrazat: Borç verilen para.

İktibas: Alıntı, esinlenme.

İktifa: Yetinme, yeterli bulma.

İktisap: Edinmek, kazanmak.

İktiza: Gerekli olmak, işe yaramak.

İlga: Yürürlükten kaldırmak, hükümsüz kılmak.

İlliyet: İlgi, sebep, bağlantı.

İltibas: Birbirine çok benzeyen iki şeyin karışması, andırışma.

İnfisah: Hükümsüz bırakmak, feshetme, ayrılma.

İnikat: Toplanma, birleşim; kararlaştırma.

İntifa hakkı: Kişisel irtifak (dayanma) haklarından sayılan intifa hakkı, sahibine konusu üzerinde tam yararlanma hakkı verir. Bu hak, taşınır ve taşınmaz mal olabilir, bir mamelek veya herhangi bir hak olabilir (MK mad. 794).

İrat: Gelir

İrat: Getiri, kazanç, edinim.

İrtifak hakkı: Taşınmaz lehine irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup, yüklü taşınmazın malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılar. (Yeni MK mad.779)

İrtikâp: Rüşvet almak, kişinin hakkı olmayanı hile ile alması.

İsnat: Dayanmak, dayandırmak, yükletilmek, ilişkilendirmek.

İstihdam: Bir hizmette kullanmak, hizmete almak.

İstihkak: Kazanılan şey. Hak edilen. Hakkını almak.

İstihkak: Hak ediş, kazanılan şey.

İstihlak: Tüketmek, boşa harcamak, bitirmek.

İstihsal: Üretim, elde etme.

İstikraz: Borç almak.

İstilzam: Gerektirmek, lazım gelmek.

İstimlak: Kamulaştırmak, kamu kurumunun bir mala bedelini ödemek suretiyle zorla el koymasıdır.

İstinaf: Kelime olarak söz başlangıcı, yeniden başlamak anlamlarına gelen istinaf, “istinaf mahkemeleri” olarak dava mahkemelerinin verdiği hükümlerin bozulmasını istemek üzere bir üst mahkemeye gönderilmesidir.

İstisna: Vergiye tabi olması gereken bir vergi konusunun vergiden hariç tutulması, vergilendirilmemesidir.

İş Ortaklıkları: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde sayılan kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş ortaklıklarıdır.

İştira: Senet kırdırma yani senedin vadesinden önce banka tarafından satın alınması işlemidir.

İvaz: Bedel, karşılık.

İvazsız: Ödünsüz, karşılıksız

 

K

Kâin: Bulunan, olan.

Kanun Hükmünde Kararname: Çıkarılan bir yetki kanunu ile Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilebilir. Bu kanun ile çıkarılacak kararnamenin amacı, kapsamı ve ilkeleri ile bu yetkinin kullanım süresi açıkça belirtilir. Resmi Gazete de yayımlanarak, yayımlandığı gün ya da belirlenen tarihte yürürlüğe girer.

Karine: Tersi ispat edilene kadar geçerli sayılan hukuk kuralı.

Karine: Delil, belirti, ipucu, tersi ispat edilene kadar geçerli sayılan hukuk kuralı.

Karz: Hukuk dilimizde; ödünç verenin, bir miktar para veya misli eşyanın mülkiyetini ödünç alana geçirme ve ödünç alanın da söz konusu miktarı geri verme borcu altına girdikleri sözleşmedir (BK mad. 306).

Kayyum: Kanuni mümessilliğin başlıca çeşitlerinden olan kayyım, kanunda yazılı hallerde ilgililerin müracaatı üzerine sulh mahkemesince tayin edilen kimseye verilen addır.

Kebir: Büyük

Kıdem: Önce ve eskilik. Başkasından daha önce olmak. Zamanca daha önceki durumda olmak.

Kıst: Kısım. Pay. Taksit

Kıymet: Değer, paha, bedel

Konkordato: Mali durumu kötüleşen borçlunun borçlarını ödeme şartları hakkında alacaklılarının çoğunluğu ile yaptığı ve diğer alacaklıları da bağlayan anlaşmadır.

Konsinyasyon: Başkasına ait malları emaneten bulundurup onların nam ve hesabına satan müesseselerin yaptıkları işlemlere denir.

Konşimento: Taşıma senedi olarak da adlandırılan konşimento, üzerinde yükleyici ve alıcı bilgilerinin bulunduğu, yükün nakliyeci tarafından teslim alındığını gösteren belgedir.

Kusur: Noksanlık, eksiklik, ihmalkârlık, tedbirsizlik.

 

L

Lafz: Söz, sözle.

 

M

Mahcuz: Mahkemece rehin altına alınmış, haczedilen şey.

Mahdut: Çevrilmiş, sınırlandırılmış.

Mahsup: Hesap edilmiş, hesaba dahil edilmiş, bir miktarın hesaptan düşülmesi.

Maktu vergi: Kesin olarak değeri biçilmiş, herkesten eşit olarak alınan vergi.

Maktu vergi: Herkesten belli bir tarifeye göre eşit olarak alınan sabit miktarlı vergilere verilen isimdir.

Malik: Eşyanın sahibi olan, elinde bulunduran.

Mamelek: Malvarlığı, kişinin sahip olduğu para ile ölçülebilen mal, hak ve borçlarının tümüdür.

Mektum: Gizli tutulan, saklanmış.

Menkul: Taşınabilir nitelikteki ekonomik kıymetler.

Meskûn: İçinde insan oturan yer.

Mezkur: Adı geçen, bahsedilen, zikredilen.

Muaccel borç: Alacaklı tarafından vadeye bağlanmamış, herhangi bir zamanda ödenmesi talep edilen borç.

Muafiyet: Bazı vergilerden bazı kimselerin istisna edilme, sorumlu olmama durumudur.

Muavin defter: Yardımcı defter olarak da bilinen, esas defterlere yapılan kayıtların ayrıntılarını içeren tamamlayıcı nitelikteki defterlerdir.

Muayyen: Tayin edilmiş olan, belirli.

Muğlak: Belirsiz olan, anlaşılması zor olan.

Muhabere: Haberleşme, yazışma.

Muharrik: Kışkırtıcı, harekete getiren.

Muhtasar: Kısaltılmış, özet.

Mukavemet: Direnme, karşı koyma.

Mukayyet: Kayıtlı, kayıt altına alınmış, yazılı, bağlı, bağlanmış.

Mukayyet değer: Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir (VUK m. 265).

Mukim: İkamet eden.

Mukteza: Kanun gereği yazılan yazı, lazım gelmiş, ihtiyaca göre istenmiş görüş.

Munzam: Ek, ilave, katma.

Murahhas: Yetkili üye, bir görev ile görevlendirilen kimse.

Murakıp: Denetçi, hesap işlerini denetlemek için görevlendirilen kimseler, kontrolör anlamlarına gelip anonim şirketlerde beşten fazla olmamak üzere bir veya daha çok murakıp bulunur. Birden çok olan murakıplar bir heyet teşkil ederler. (TK m. 347)

Muvakkat: Geçici.

Muvazaa: Sözleşme taraflarının gerçek maksatlarını gizleyerek gerçekte rızaları olmayan bir durumu üçüncü şahıslara karşı mevcut imiş gibi göstermek için yaptıkları sözleşmedir.

Mücbir: Zorlayıcı.

Mücbir Sebepler: Vergi ödevlerinin herhangi birinin gerçekleştirilmesine engel olan kişinin iradesi dışındaki hallerdir.

Müflis: İflas halinde bulunan, sermayesini kaybetmiş.

Mükellef: Adına vergi borcu doğan, gerçek veya tüzel kişilere verilen addır.

Mükellef: Yükümlü, bir şeyi ödemeye mecbur olan.

Müktesep: Edinilmiş, kazanılmış.

Mülga: Yürürlükten kaldırılmış.

Münferit: Yalnız, tek başına.

Münferit Beyanname: Dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesine mahsus beyannamedir.

Münhasır: Kişiye özel olan, belli sınırlar içinde bulunan.

Müsadere: Zorla alım, yasak bir şeyin kanuna uygun olarak zaptı.

Müseccel: Tescil edilmiş, kayıtlı, sicile, deftere geçirilmiş.

Müstahsil: Ürün yetiştiren kimse.

Müstahzar: Hazırlanmış, hazır.

Müstesna: İstisna edilen, özel işleme tabi tutulan, benzerlerinden baskın.

Müştemilat: Eklenti, tamamlayıcı kısım.

Müteaddit: Çoğalan, birçok.

Müteallik: İlgisi olan, ait, dair, bağlı.

Müteferri: Ayrılan, dağılan.

Müteferrik: Ayrılmış, çeşitli, dağılmış.

Mütemmim: Bütünleyen, tamamlayan.

Mütenasip: Uygun olan, benzer.

Mütenazır: Karşılıklı, karşılık gelen, simetrik.

Müteselsilen: Birbirine bağlı olan, zincirlenme giden.

Mütevelli: Vakfın işlerini idare etmek üzere tayin olunan kişi.

 

N

Narh: Mal ve hizmet fiyatlarının resmi makamlarca tespit edilmesidir.

Nema: Faiz, artış, çoğalma.

Nüsha: Aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden fazla düzenlenmiş ve taraf/taraflarca ayrıca imzalanmış olan kâğıtların her biri nüshadır.

 

Ö

Örtülü Sermaye: Kurumların aralarında vasıtalı, vasıtasız bir şirket münasebeti veya devamlı ve sıkı bir iktisadi münasebet bulunan gerçek ve tüzel kişilere yaptıkları borçlanmalar, teşebbüste devamlı olarak kullanılır ve bu borçlanma ile kurumun dönem başı öz sermayesi arasındaki nispet, emsali kurumlarınkine nazaran bariz bir fazlalık gösterirse bu borçlanmalar örtülü sermaye sayılır.

Özel Beyanname: Dar mükellefiyete tabi olan yabancı kurumların vergiye tabi kazancının Gelir Vergisi Kanunu’nda yazılı diğer kazanç ve iratlardan (telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında alınan bedeller hariç) ibaret bulunması halinde, yabancı kurum veya Türkiye’de adına hareket eden kimseler tarafından bu kazançların elde edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde verilmesi gereken beyannamedir.

Özelge: Mukteza.

 

P

Peştamallık: Ticari işletmenin devri halinde, işletmenin bulunduğu yerin önemine, sahip olduğu müşteri kitlesine karşılık bilanço değerinin artması nedeniyle devredene ödenen bedeldir.

Provizyon: Bir çekin para olarak karşılığı.

 

R

Rayiç: Borsada hisse ve malın satış değeri, geçerli olduğu kıymet demektir.

Rayiç Bedel: Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir.

Re’sen: Kendiliğinden, kimseye danışmadan.

Re’sen Vergi Tarhı: Vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır.

Resim: Belirli bir işin veya hizmetin yapılması konusunda, Devletin veya yetkili organlarının verdiği izin karşılığında ödenen paralardır.

Risturn: Risturn, sağlanan finansal avantaj anlamında olup, Kurumlar Vergisinde geçen anlamıyla tüketim kooperatiflerinde üyelere dağıtılan kar anlamındadır.

Rücu hakkı: Bir kimsenin yaptığı bir ödemeyi bu ödemeden yararlanan diğer bir kimseden isteme hakkıdır. Bu hakka geri dönme/cayma hakkı da denilmektedir.

Rüçhan hakkı: Bir alacağın diğerlerinden önce tahsil edilmesini öngören üstünlük hakkıdır.

S

Salahiyet: Bir konuda kişinin söz sahibi olması, yetki, ehliyet.

Sarih: Belirgin, net görülen.

Sehven: Yanlışlıkla.

Serbest Meslek: Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlardır.

Serbest Meslek Faaliyeti: Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

Sermaye Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzeri nitelikteki yabancı kurumlardır.

Sirküler: Vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından açık olmayan ve tereddüt edilen konular hakkında aynı durumda olan tüm mükellef ve vergi sorumluları için uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan görüştür.

Suret: Aslında bulunan ibarelerin aynısını taşıyan, fakat aslında bulunan imzaları taşımayıp aslına uygun olduğuna ilişkin onaylayanın imzasını veya kaşesini ihtiva eden kâğıtlardır. Taraf/taraflarca düzenlenerek imzalanmış, diğer bir ifadeyle hukuken tekemmül etmiş bir kâğıdın usulüne uygun olarak çıkarılmış, ancak taraflarınca ayrıca imzalanmamış örnekleri surettir.

Sükna hakkı: Oturma hakkı, bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi verir. Oturma hakkı başkasına devredilemez, mirasçılara geçemez (Medeni Kanun(MK) madde 823).

Şamil: Kapsamına alan, dahil eden.

Şerh: Açıklama yapmak, açık bir şekilde anlatmak.

Şifahen: Sözlü olarak, lafla.

Şümul: Dahil etmek, kapsamak.

Şüpheli Alacak: Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; dava veya icra safhasında bulunan alacaklar ile yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklardır.

 

T

Taalluk: İlgili olma, bağlı bulunma.

Tahakkuk: Ödemenin kesinleşmesi anlamına gelen tahakkuk, tarh ve tebliğ edilen bir vergi borcunun ödenmesi gereken aşamaya gelmesi olarak tanımlanabilir (Vergi Usul Kanunu (VUK) madde 22).

Tahdit: Sınırlama, çevreleme.

Tahkik: Bir şeyin doğruluğunu araştırma, inceleme.

Tahkim: Hakemlik, güçlendirmek, sağlamlaştırmak.

Tahmil: Bir kimse üzerine bir işi yükleme.

Tahrifat: Bir şeyin aslını bozma, değiştirme.

Tahrir: Yazmak, kayıt altına almak.

Tahsil: Verginin tahsili, verginin kanuna uygun surette ödenmesidir (VUK madde 23).

Tahsil Zaman aşımı: Kamu alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zaman aşımına uğrar.

Taksir: Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir (TCK madde 22).

Tam Mükellef Kurum: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde sayılı kurumlardan (sermaye şirketleri, kooperatifler gibi) kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan kurumlardır. Gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.

Tamah: Sahip olduğundan fazlasını istemek, elindekiyle yetinmemek.

Tarh: Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir (VUK madde 20).

Tasfiye: Kelime anlamı olarak temizleme, temizlenme demek olan tasfiye bir ticari kuruluşun iflas etmesi üzerine mal veya paralarının alacaklılara payları nispetinde dağıtılması işlemidir.

Tashih: Bir şeyi olduğundan daha iyi hale getirmek için düzenlemek, düzeltmek.

Tasnif: Sınıflandırmak, kategorize etmek.

Tavassut: Bir şeyin olmasına vasıta olma, araya girme.

Teamül: Süregelen, yapılagelen işler, işlemler.

Teati: Değiş tokuş, karşılıklı alıp verme.

Tebellüğ: Tasdik edip alma.

Teberru: Bağış, hibe.

Tecil: Alacağın vadeye bağlanması veya borcun ertelenmesi anlamına gelmektedir.

Tediye: Ödeme.

Tedvir: Yönetme, çekip çevirme.

Tehir: Ertelemek, geciktirmek.

Tekabül: Karşılık gelmek, bir şeyin karşılığı olmak.

Tekalif: Teklifler, yükümlülükler.

Tekemmül: Tamamlanmak.

Tekzip: Bir şeyin doğru olmadığını söylemek, inkar etmek.

Temlik: Temlik kelime anlamı olarak kişiye mülk edindirmedir. Alacağın temliki ise bir kişinin sahip olduğu alacak hakkını başka bir kimseye devretmesidir.

Tenzilat: Mal alım satımında mal bedelinden yapılan indirime verilen addır.

Tereke: Miras bırakanın ölümü neticesinde mirasçılarına geçen malvarlığı, yani hak ve borçlarıdır. Bu sözcüğü karşılamak üzere günlük dilde “miras” kelimesi de kullanılmaktadır.

Terekküp: Meydana gelme, birleşme.

Terettüp: Gerekme, lazım olma.

Terkin: Silme, sona erdirme.

Teselsül: Zincirleme olarak, art arda gelme.

Teşmil: Kapsamına alma, genişletme, yayma.

Tevdiat: Emanet etme, güvenli bir yere teslim etme.

Tevkifat: Devletin vergi alacağını güvence altına alması amacıyla getirilen gelir vergisi ve kurumlar vergisi ile ilgili bir vergi toplama yoludur. Bu vergilerin mükelleflerine ödemede bulunan kişi ve kuruluşlar, yaptıkları ödemenin bir kısmını karşı tarafın vergisi olarak keserler ve bunun vergi dairesine ödenmesinden sorumlu tutulurlar.

Tevsik: Belgeye dayandırma.

Tevsik: Belgeye dayandırmak, yazılı hale getirmek.

Ticari Kazanç: Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlardır.

Tüzük: Bakanlar Kurulu tarafından kanunların uygulanmasını göstermek ya da emrettiği işleri belirtmek üzere çıkarılır. Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girer.

 

U

Uhde: Kişinin üzerine aldığı, yapmayı taahhüt ettiği iş.

Usulsüzlük: Vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir.

 

Ü

Ücret: İşverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

 

V

Vade: Ödeme süresinin son günü

Varaka: Evrak, kağıt.

Vasi: Sulh mahkemesi tarafından velayet altında bulunmayan küçüğe veya vesayet altındaki kişiye tayin edilen kanuni temsilciye verilen addır.

Vedia: Bir kimseye saklanmak üzere teslim edilen mal.

Veraset: Miras, vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarruflardır.

Vergi: Kamu giderlerini karşılamak üzere, devletin, vergileme yetkisine dayanarak ve tek taraflı olarak, kişilerin gelir ve servetlerinden, cebren aldığı ekonomik değerdir.

Vergi Alacaklısı: Vergi koyma, yani vergilendirme yetkisine sahip kamu kuruluşları, vergi alacaklısıdır.

Vergi Borçlusu: Verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi idaresine karşı muhatap olan kişidir.

Vergi Değeri: Bina ve arazinin Emlak Vergisi Kanunu’na göre tespit edilen değeridir.

Vergi Hatası: Vergiyle ilgili hesaplarda yapılan hatalar (hesap hataları) ve vergilendirmede yapılan hatalar (vergilendirme hataları) yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. Vergi hatalarının düzeltilmesine ilgili vergi dairesi müdürü karar verir.

Vergi Mahremiyeti: Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen kişilerin görevleri dolayısıyla, mükellefler ve mükelleflerle ilişkili kişiler hakkında öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edememeleri, ve kendilerinin veya üçüncü şahısların çıkarları için kullanamamaları durumudur. Bu yasak, yetkili kişiler görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder.

Vergi Sorumlusu: Vergi kanunlarına göre mükellef olmamakla birlikte, verginin, alacaklı vergi dairesine ödenmesinden sorumlu olan kişidir.

Vergi Ziyaı: Mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesidir.

Verginin İdarece Tarhı: Mükelleflerin verginin tarhı için vergi kanunlarında belirtilen zamanlarda müracaat etmemeleri veya kendilerine getirilen mecburiyetleri yerine getirmemeleri sebebiyle zamanında tarh edilemeyen verginin kanunen belli matrahlar üzerinden idarece tarh edilmesidir. Verginin Konusu Verginin üzerine konulduğu ve doğrudan ya da dolaylı olarak kaynağını oluşturan iktisadi unsurlardır.

Verginin Yasallığı İlkesi: Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ancak kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.

Vuku: Bir olayın oluş şekli.

Vuzuh: Açıklık, netlik.

 

Y

Yekûn: Toplam, sonuç.

Yevmiye: Günlük, hareketlerin günü gününe kaydedildiği defter.

Yevmiye Defteri: Kayda geçirilmesi gereken işlemlerin tarih sırasıyla ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir. Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması zorunlu defterlerden biridir.

Yönetmelik: Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve bunlara aykırı olmamak üzere çıkardıkları düzenleyici idari işlemlerdir. Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete de yayımlanacağı kanunla belirlenir.

 

Z

Zaman aşımı Bakınız: Tarh zaman aşımı, Tahsil zaman aşımı

Zayi: Boşa giden, kaybolan.

Zayiat: Kayıp, zarar.

Zımnen: Dolaylı olarak.

Zilliyet: Bir malı elinde bulundurma hali.

Zilyet: Bir şey üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir (MK 973).

Zirai Faaliyet: Arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsali, avlanması, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazası, taşınması, satılması veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasıdır.

Zirai Kazanç: Zirai faaliyetten doğan kazançtır.

Ziyaı: Kayıp, yitik, zarar gören.

Herkes için Vergi Terimleri Sözlüğü
Telif Hakkı | Kullanım Koşulları | Gizlilik | Kişisel Veriler
Logo Blog’daki güncel yayınların her hafta posta kutunuza gelmesi için bültenimize abone olabilirsiniz.
 1. Genel: Bu siteyi kullanıyor olmanız, gizlilik ve güvenlik koşullarını ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.
 2. Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının Takibi/Değişiklik: Logo (“Site Sahibi”), herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Site Sahibinin gizlilik koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, gizlilik ve güvenlik koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir. Bu siteyi yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, gizlilik ve güvenlik koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.
 3. Açık Sistem: Kullanıcılar; (Kullanıcı tabiri, varsa üyeler dahil, web sitesine giren herkesi ifade eden genel bir tanım olarak kullanılmıştır.) internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin 3. şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Site Sahibi, güvenlik ve kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 4. Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı tarafından Site’ye yerleştirilen, iletilen veya Site aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten ve kişisel bilgiden (her türlü yazı, doküman, müzik, ilan, reklâm, iletilen görüş ve düşünceler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ses veya yazı veya hareketli/hareketsiz görüntü içeren her türlü içerik) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Site’ye ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. Site Sahibi’nin, Kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği veya mevzuata aykırı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. Ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 5. Kullanıcı Adı ve Şifre: Site Sahibi bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. Kullanıcı adı ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan kullanıcı sorumludur. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz 3. şahısların eline geçmesi ya da üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal site ve/veya Site Sahibine haber verilir.
 6. Bilgilerin Korunması: Site Sahibi, web sitesindeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Sitede kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.
 7. Üçüncü Kişilere Ait Siteler: Bu sitede, Site Sahibinin işletmediği veya işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir/link/bilgi verilebilir. Site Sahibinin erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Sorumluluk 3. kişilere ait sitelerde yazılı koşulara tabidir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu sitelerde yer alan güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden veya bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Site Sahibi sorumlu tutulamaz.
 8. Site Yardımcı Programları: Kullanıcının sitenin bazı bölümlerinden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu bölümlerden yararlanıldığı takdirde, yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, site veritabanına kaydedilebilir. Keza bölümlerden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanabilir, bunlar vasıtasıyla kullanıcıya bazı bilgiler gönderebiliriz.
 9. Kişisel verilerinizle ilgili olarak verdiğiniz izin, size hizmet vermek;  hizmetlerimizin, üyelerin, üçüncü şahısların tanıtım faaliyetleri; hukuki gereklilikler vb. hallerde kullanma iznini de içermektedir.

1. www.logo.com.tr: Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ne (“Logo”) ait Logo’ya ait kurumsal bilgilerin sunulduğu bir web sitesidir (“Site”). Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Siteye girmeniz Logo ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşullara bağlıdır.

2.Genel Kullanım Koşulları: Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu Site ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

i.Bu siteye girmeniz, siteyi kullanmanız kullanım politikasını, koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz.

ii.Üye olmanız ya da açık kabul beyanınız gerektiği durumda “kabul ve onay” adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

iii.Kullanım koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Bununla birlikte, kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından bu siteyi kullanmayınız.

3.Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik:

Logo tarafından kullanıcılara (Kullanıcı tabiri, üyelik dahil siteye giren herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır.) mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için site devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan bilgilerde ve içerikte değişiklik meydana gelebilecektir.

Logo herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin kullanma koşullarında değişiklik yapma ya da yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler sitede sunulacak ve yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

4.Site ve İçeriğin Kullanımı:

i.Sitede yer alan; Logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin (“Site İçeriği”) bir kısmı doğrudan Logo tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir.

ii.Logo başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymak kullanıcıların yükümlülüğündedir.

iii.Sitede yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım amaçlıdır. Logo ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve hizmet koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

iv.Site bakımından yaşla ilgili yasal kısıtlamalar olabilir. Kullanıcıların bu kısıtlamalara riayet etmesi gerekmektedir.

v.Kullanıcıların, aksi Logo tarafından öngörülmedikçe, site sayfalarını ya da site içeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.

vi.Logo, site ve site içeriğini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, siteyi reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan siteyle ilgili olması zorunlu değildir. Logo reklamlara ilişkin uygulama ve tarifelerini dilediği şekilde ve zamanda önceden haber vermeksizin değiştirebilir.

vii.Site içeriğinden yararlanan kullanıcıların bu site aracılığıyla elde edeceği içeriğe bağlı riski üzerine aldığı kabul edilir.viii.Kullanım koşullarını kabul ederek siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız. Kullanıcı kaynağı ne olursa olsun sitede yer alan site içeriğine veya site üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları münhasıran kullanıcının kendisine aittir. Logo bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

ix. Logo, site üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Logo, site üzerinden erişilen kaynaklarda yer alan her türlü, görüş, bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerlerin doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Site üzerinden erişilen kaynaklardaki hata ve eksikliklerden, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, gecikme, eksiklik, yanlışlık veya veri yayınının durdurulmasından, erişilen bilgilerin kullanılması sonucunda uğranılabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Logo sorumlu tutulamaz. Logo önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın söz konusu veri akışını durdurabilir, iptal edebilir, bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

5. Kullanıcı İçeriği

i.Kullanıcı tarafından Site’ye gönderilen veya ifşa edilen, girilen her türlü bilgi, yazılı metin, görüş, görsel, fotoğraf, link ve benzeri içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Logo ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) münhasıran kullanıcıya aittir. Logo’nun, bu yönde bir yükümlülüğü olmaksızın, kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, gönderilen Kullanıcı İçeriğini, ön elemeye tutma, inceleme, tamamen veya kısmen kapsamdan, yayından kaldırma ya da bu içeriğe erişimi engelleme hakkı saklıdır.

ii.Kullanıcı, ekleyeceği Kullanıcı İçeriği üzerinden kazanç temin etmeyeceğini ve ticari faaliyetlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

iii.Kullanıcılar tarafından Site’ye gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da Site aracılığıyla üçüncü şahıslara iletilen her türlü Kullanıcı İçeriğinin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içerik oluşturup hesabına eklediğinde bu içeriğin “hukuki bir ayıp” içermediği ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

iv.Kullanıcı, Site’ye yüklemiş veya herhangi bir yolla paylaşmış olduğu Kullanıcı İçeriği’nin Logo’nun belirleyeceği tanıtım, logo veya benzeri içeriği ihtiva edecek/bulunduracak şekilde ve hak sahipliğine veya ifşa edene dair herhangi bir açıklama ya da işaret taşımaksızın Logo ve/veya diğer kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini; üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini veya başka web sitelerine yüklenebileceğini, link verilebileceğini; üçüncü şahıslar tarafından üyelik şartı olmadan görüntülenebileceğini kabul etmiştir. Logo, Kullanıcı İçeriğini ticarete konu edebilir, bunlar üzerinde herhangi bir yolla gelir elde edebilir. Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin, Logo tarafından kullanımına koşulsuz izin verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

6.Garanti Olmaması:

Bu site kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.

Logo, bu sitede yer alan işlev ve içeriğin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber sitenin kendisinin ya da 3. şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

Logo, site ve sağlanan içeriğin; tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçları karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. Logo, site veya site İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı üye veya Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.Logo, önceden haber vermeksizin site yayına kısmen veya tamamen son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar.

7.Alt ve Üst Linkler: Bu sitede, Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Logo’nun erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel verilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Logo sorumlu tutulamaz.

8.Üyelik Koşulları: 

 1. Kayıt: Logo bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir.
 2. Üye Adı ve Şifre: Üye’ ye ad ve şifre verilir veya üye tarafından oluşturulur.
 3. Kayıt sırasında girilen, site ve içeriğe yerleştirilen, iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü;  (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisinden üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.  Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması üyenin sorumluluğundadır.
 4. Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Logo bir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Logo'ya da 3. şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren üye sorumludur. 
 5. Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu üyeye aittir.
 6. Üyeler, siteye iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olunduğu kabul ve garanti etmiş sayılır.
 7. Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve Logo’ya haber vermekle yükümlüdür.

9. Ticari İletişim: Üye veya kullanıcılar; Logo veya Logo’nun sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen web sitelerinden, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilebileceğini, ticari nitelikte olsun ya da olmasın her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğini beyan ve kabul etmiştir. Üye, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkına sahiptir. Ret talepleri Logo tarafından en geç 3 iş günü içinde işleme alınır. Ret yolları göndericinin Logo olduğu iletilerde gösterilir.

10.Ziyaret Bilgilerinin Toplanması: Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının Logo’ya izin verdiği anlamına gelir.

11. Kişisel Veriler: Kullanıcıların Site’ye sunduğu/kaydettiği veya Site tarafından bu Kullanım Koşulları’na uygun olarak otomatik olarak ya da çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileri, yürürlükteki hukuka tabi olacaktır. Bu bilgiler Siteye erişimin sağlanması, üye girişi, Site güvenliğinin temin edilmesi, kullanıcı alışkanlık, beğeni ve tercihlerinin analizi, istatistik oluşturulması, iletişim, pazarlama, duyuru yapılması gibi amaçlar veya Üye’nin açık rızasının alındığı sair amaçlarla, mevzuata ve Kişisel Veri Politikası’na uygun olarak kullanılabilir, işlenebilir, saklanabilir, yurt içindeki veya dışındaki üçüncü şahıslarla bu amaçlar doğrultusunda paylaşılabilir ve Logo’nun faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama, bildirim ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabilir. Logo bu kapsamda, site aktivite bilgilerinden, erişim araçları ve browser bilgilerinden de yararlanma hakkına sahiptir.

Kullanıcıların, Site üzerinden diğer üye ve/veya kullanıcıların kişisel verilerini toplaması, kaydetmesi, işlemesi veya Site veri tabanını kullanması, kopyalaması, çoğaltması yasaktır.

Kullanıcılar, Kişisel Veriler ve verilerinin işlenmesine ilişkin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Site’de yayınlanan Aydınlatma Metni ve Kişisel Veri Politikası’ndan ulaşabilirler.

12.Müdahale Yasağı: Sitenin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve dava açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Logo tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir. Bu madde de belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi ve kullanıcıların siteye erişimi sonlandırılır, varsa üyelikleri iptal edilir. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya Logo’ya karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

13.Kullanım Koşullarını İhlal: Logo sitede yer alan “Web Sitesi Kullanım Koşulları’na uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların siteye erişimini askıya alma, sonlandırma, varsa üyeliğini iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. Logo’nun burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, Logo’nun bu Kullanım Koşulları’nda belirtilen veya yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

14.Site Politikaları:

i.Suç Konusu Fiiller: Kullanıcılar, i) gerek uluslar arası alanda gerekse yerel mevzuat kapsamında suç olan ii) Avrupa Birliği’nin ilgili tüzük ve direktiflerine aykırı hiçbir davranışta bulunmamakla yükümlüdürler.

ii.Yasak Davranışlar: Kullanıcılar, site sunucusuna belirli bir zaman diliminde, bir insanın gönderme kapasitesinin üstünde daha çok mesaj gönderen yazılımları çalıştırmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

15.Sona Erme: Kullanıcı, ayrı bir sözleşmede ya da site içeriğinde düzenleme olmadığı sürece, dilediği zamanda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın, Sitenin kullanımına ve varsa üyeliğine son verebilir. Sitede öngörülmesi halinde üyeliğinin sonlandırılmasıyla ilgili adımların takip edilmesi zorunludur. Logo da; (i) kullanıcının burada yazılı ya da Logo tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde, (ii) kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde, (iii) mevzuat veya idari düzenleyici kuruluşların kararları uyarınca (iv) yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak siteye erişim imkânının ortadan kalkması halinde, (v) Logo’nun takdirine bağlı olarak site yayınının askıya alınması, durdurulması, son verilmesi ya da benzeri nedenlerle, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliği iptal edebilir, kullanımı engelleyebilir ya da son verebilir.

16.Kayıtlar: Sitenin kullanımından doğabilecek itilaflarda Logo’nun defter ve iletişim logları dahil her türlü elektronik ve ticari kayıtlarıyla Logo tarafından kullanıcılara yapılan e-posta, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

17.Dil: Web Sitesi, “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik ve Güvenlik Koşulları”nın Türkçe ve yabancı dildeki versiyonları arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde, Türkçe versiyon geçerli kabul edilir.

18.Tebligat Sözleşmesi: Logo tarafından, kullanıcıların, site’de yer alan iletişim bilgilerine yapılacak e-posta veya faks tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

19.Uygulanacak Hükümler: Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Siteye Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Kullanıcılar da, Site’nin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

20.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

21.Bilgi ve İletişim: www.Logo.com.tr web sitesinin kullanım koşullarına ilişkin sorularınız için [email protected] adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Yukarı